Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsz2.bialystok.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Opublikowane filmy nie posiadają napisów ani audiodeskrypcji.
 • Nie wszystkie grafiki i zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne.
 • Mogą pojawić się na stronie elementy graficzne zawierające tekst.
 • „wirtualny spacer” po jednostce jest niedostępny.
 • Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi, natomiast istnieje możliwość odczytu tekstu.
 • Odnośniki powodujące otwarcie nowego okna mogą nie informować o tym fakcie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Arkadiusz Ptaszyński, adres poczty elektronicznej zsz2@zsz2.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 741 61 43.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dostępność do budynku ZSZ Nr 2 w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 1:

 • Budynek piętrowy złożony z dwóch części: „A” i „B”.
 • Do budynku szkoły prowadzi wejście główne i wejście boczne znajdujące się od ul. Świętojańskiej 1, oba wejścia do budynku prowadzą przez schody, brak jest podjazdów i platform dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami na placu przed szkołą oraz przy budynku szkoły od ulicy Warszawskiej 62 (wjazd przez bramę od ulicy Warszawskiej 62)
 • Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik portierni.
 • Pomieszczenia administracyjne znajdują się po prawej stronie przy wejściu głównym holu i korytarza.
 • W budynku na poziomie (-1) znajdują się szatnie.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W sytuacji zagrożenia jednostka dysponuje alarmowym systemem dźwiękowym oraz zapewnia, w przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania, pomoc osób trzecich.

Dostępność do budynku D-warsztaty od ulicy Świętojańska 1:

 • Budynek parterowy.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Budynek posiada dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osoby z niepełnosprawnościami przed budynkiem (wjazd przez bramę główną).
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W sytuacji zagrożenia jednostka dysponuje alarmowym systemem dźwiękowym oraz zapewnia, w przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania, pomoc osób trzecich.

Dostępność do budynku Internat od ulicy Warszawska 62:

 • Budynek piętrowy posiadający trzy kondygnacje.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście poprzez schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Brak jest podjazdów i platform dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osoby z niepełnosprawnościami przed budynkiem (wjazd od ulicy Warszawskiej 62).
 • Do budynku Do obiektu oraz wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych, kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi oraz stołówki) może wejść osoba z psem asystującym.
 • W budynku znajdują się szerokie korytarze. Wejście na każdą z kondygnacji przez schody, brak windy.
 • Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest wychowawca obecny na dyżurze w budynku internatu.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W sytuacji zagrożenia jednostka dysponuje alarmowym systemem dźwiękowym oraz zapewnia, w przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania, pomoc osób trzecich.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA:

Zapewniona jest komunikacja z jednostką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do osoby ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi danej osoby.

Raport o zapewnieniu dostępności – ZSZ Nr 2 w Białymstoku