Cele i działania

Cele i działania Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku poprzez:

 1. Wspieranie szkoły w zakresie realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły.
 2. Nawiązywanie współpracy z instytucjami oświatowymi oraz pozostałymi partnerami społecznymi, prywatnymi i publicznymi.
 3. Wielokierunkowe inicjowanie, wspieranie i udzielanie pomocy w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych i wychowawczych uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół oraz wychowanków Internatu.
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół oraz wychowanków Internatu pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz stymulowanie rozwoju uczniów/słuchaczy szczególnie uzdolnionych.
 5. Promowanie edukacji sportowej i szerzenia kultury fizycznej.
 6. Promowanie i organizowanie wolontariatu wśród uczniów/słuchaczy Szkoły.
 7. Promowanie przedsięwzięć służących uczeniu się przez całe życie.

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność nieodpłatną:
  1. wspomaganie Szkoły w zakupie pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia, remontów pomieszczeń i obiektów szkolnych, współpracę w rozszerzaniu oferty edukacyjnej dla uczniów Szkoły, wyrównywanie szans, edukacyjnych,
  2. promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły,
  3. popularyzowanie historii, tradycji i osiągnięć uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół oraz dorobku wychowanków Internatu,
  4. działalność charytatywną na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  5. współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele i zadania są zbliżone do celów Stowarzyszenia,
  6. pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia,
  7. prowadzenie witryny internetowej jako środka informacji działalności Szkoły i Stowarzyszenia.
 2. Działalność odpłatną:
  1. działalność wychowawczą, kulturalną, rekreacyjną, sportową i turystyczną na rzecz młodzieży, w tym poprzez organizowanie imprez, cyklicznych zajęć i projektów oraz akcji charytatywnych i integracyjnych środowiska rodziców, nauczycieli, uczniów / słuchaczy, absolwentów Zespołu Szkół, wychowanków Internatu i środowiska lokalnego,
  2. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.