ZawodowyEgzamin.pl – arkusze egzaminacyjne

UWAGA!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia JEST OBOWIĄZKOWE.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy  lub nieukończeniem szkoły.


Egzamin zawodowy Technikum Nr 2

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.


Egzamin zawodowy/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2024:

  • klasa 3Tma (ELM.01, ELM.03)
  • klasy 3Tf (FRK.01)
  • absolwenci i uczniowie T (kolejne podejście)

harmonogram część – pisemna
harmonogram część – praktyczna

 

 


Egzamin zawodowy sesja Zima – styczeń 2024:

  • klasa 3Th (HGT.03)
  • klasa 5Tfp (FRK.03)
  • klasa 5Thp (HGT.06)
  • klasa 5Tp (ELM.04, Elm.06)
  • absolwenci i uczniowie T Nr 2 (kolejne podejście)