Listy kandydatów zakwalifikowanych


Drodzy Kandydaci!!!

16 lipca 2024 r. o godz. 10:00 w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po zalogowaniu się na konto kandydata, utworzone podczas rejestracji wniosku, będzie widoczna informacja o wynikach naboru.

Do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00 będzie trwał etap potwierdzania przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez przedłożenie
(w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga!
Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się na holu szkoły