ZawodowyEgzamin.pl – arkusze egzaminacyjne

Egzamin zawodowy Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9
UWAGA!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia JEST OBOWIĄZKOWE.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy  lub nieukończeniem szkoły.


Egzamin zawodowy Technikum Nr 2

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.


Egzamin zawodowy – czerwiec 2024:

Egzamin zawodowy – Lato 2024: klasa 3Bp (CHM.01, ELM.03, FRK.01)

harmonogram część – pisemna
harmonogram część – praktyczna