Jak zostać członkiem ?

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

1.   Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół,rodzice, pełnoletni uczniowie, absolwenci szkoły, lokalni mieszkańcy – jednym słowem wszyscy, którzy chcą realizować wspólnie ustalone cele.

2.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa
w stowarzyszeniu przez swojego ustanowionego, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, przedstawiciela.

3.   Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia lub Zespołu Szkół czy Internatu.

deklaracja członkowska