Egzamin zawodowy KKZ

ZawodowyEgzamin.pl – arkusze egzaminacyjne

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składa pisemną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu bezpośrednio po jego ukończeniu.

Podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy deklarację przystąpienia do egzaminu składa również osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy bezpośrednio po jego ukończeniu oraz osoba, która przystępuje ponownie do egzaminu zawodowego.

Do deklaracji osoba, która ukończyła KKZ dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Wzór deklaracji doc – do pobrania
Wzór deklaracji pdf – do pobrania

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2024: